Reklamace

Fyzické poškození zásilky přepravou reklamujte při převzetí u dopravce nebo odmítněte zásilku převzít.

Před reklamací vady výrobku nás informujte na hippokids@hippokids.cz, bude vám zaslán reklamační list, jehož vyplněním urychlíte vyřízení reklamace.

Reklamační řízení je zahájeno převzetím vadné věci od přepravce.

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30ti dnů.

Náklady pro odeslání reklamace je hrazena zákazníkem. Odeslání vyřízené reklamace poté hradí prodejce.

ZÁRUKA

-dodavatel poskytuje na výrobky prodané tímto e-shopem v souladu s ustanoveními občanského

zákoníku v délce 24měsíců

-záruční doba začíná při převzetí zboží od přepravce

-záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby

-záruka se nevztahuje na opotřebení výrobků vznikajících při užívání věci

-nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku ( např. působením tepla,

roztržením, vytržením nebo jiným působením vnější síly )

-záruka se neposkytuje na změny barev výrobku v důsledku působení slunečního záření, ozonu,

či látek s bělícími účinky

-nárok na záruku zaniká je-li výrobek poškozen nesprávým či nešetrným užíváním,zanedbanou

či nesprávnou údržbou

-záruka zaniká je-li výrobek užíván k jinému účelu než ke kterému byl vyroben

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský

zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje

se na zboží zakoupené na našem e-shopu. Prodávajícím je Hippokids.cz s.r.o.,

Sadová 205, Kutná Hora 284 03 IČ: 06278396 (dále jen „Prodávající“). Kupující

převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s

tímto reklamačním řádem.

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu

reklamovat.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v

důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v

důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv

poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna

v záruční době.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v

záručním listu uvedena záruční doba delší. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady

až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do

záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí

nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném

užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti

v intenzit jeho užívání vydržet.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má

právo uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně patřící Prodávajícímu, nebo v místě sídla

Prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci

přepravní službou na adresu: Hippokids.cz s.r.o., Vítězná 183, Kutná Hora, 284

03.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla

být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu

práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv

odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán

a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že

věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je

vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu, popřípadě platný záruční list. Reklamace

se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo

potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat

zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům

dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci

zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a

posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží

a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných

kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do

30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší

lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se

jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký

způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání,

případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí

reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu

kupujícího.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl

vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta

pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se

Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu

odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně

odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu

zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani

výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy

odstoupit.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění

není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s

kupujícím dohodli).

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez

vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní

smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od

smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro

větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě

jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována,

opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace

současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez

vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou

slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k

charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem

dalšího použití.